Temporary Autonomous Art Cardiff /// Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd

April 18, 2015

We’ve been busy…….
Rydym wedi bod yn brysur……

TAA online flyer

AFIACH crew have been super busy, organising #TAACardiff – We organised 2 mad fundraisers at The Wells Hotel, full of delicious vegan food for donation, crazy art installations and good times in the graffiti yard with some amazing musicians. We have one more fundraiser to go, on April 26th – a folk evening, we will be welcoming Faith Taylor, Cosmo & Ash Victim, to raise some final funds which will go towards painting materials, food, tools & more essential things to make Temporary Autonomous Art Cardiff happen! There are some photos on our TAA blog here.

Mae criw Afiach wedi bod yn brysur yn trefnu #TAACaerdydd – fe trefnwyd 2 digwyddiad gwyllt yn y Wells Hotel i godi arian i’r TAA. Fel arfer, roedd yn llawn o fwyd blasus fegan am gyfraniad, celf gwych, llwyth o bobl yn y iard graffiti ac cerddoriaeth gwych a radical! Mae un digwyddiad arall i godi arian ar dydd Sul Ebrill 26 yn y Wells, cerddoriaeth gwerin gwleidyddol tro yma gyda Cosmo, Faith Taylor & Ash Victim yn ymuno gyda ni i helpu codi arian i Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd! Mae lluniau o’r digwyddiadau gorffennol ar ein blog TAA yma.

AcwsticAfiach2

So what is TAA Cardiff?

OPEN TO THE PUBLIC WEDNESDAY APRIL 29th – SATURDAY MAY 2nd, 12pm-12am.

OPEN TO ARTISTS & HELPERS FROM MONDAY APRIL 27th, TO GET THE SPACE READY.

We invite you to come and be a part of TAA Cardiff. Staged in a disused building together we can create an experimental, radical, actively creative, free and safe social space.

TAA utilises DIY culture tactics to create space for art and expression outside of the established art world. This event will be uncurated and will provide space to allow people to create and play with new ideas, whether independently or as group workshops.

TAA addresses the need for free spaces which are not governed by commercial interests or exclusive institutional standards, creating a fluid space which transforms in unpredictable ways throughout the event as new interventions and responses are added to the mix. Expect the event to be slightly chaotic, full of surprising juxtapositions, and an opportunity to generate new collaborative relationships.

In order to maintain our independence we do not seek public funding or commercial sponsorship. All the events are free to enter and free to exhibit. With no selection criteria, no censorship, and a non-hierarchical mode of organisation TAA is a laboratory for both creative and social experimentation. It is an environment of open discussion and testing of ideas, which challenges the idea of a passive audience by allowing everybody to get involved.

Doors open at midday. Free Hot Meal Every Day from 6:30pm. DJ’s, discussions, workshops, performances, art & more.

THE SPACE WILL BE YOURS TO USE.

WE NEED: PEOPLE. IDEAS. ARTISTS. ARTWORK. PAINTINGS. STREET ART. INSTALLATIONS. WORKSHOPS. PERFORMERS. MUSICIANS. DJs. DISCUSSIONS. SKILL SHARING. POETS. DANCERS. COOKS.

For location/get involved: Text 07541 729593 or e-mail taacardiff@riseup.net

10997800_460497297440760_9055284930628392514_o

Felly beth yw Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd?

AR AGOR I’R CYHOEDD DYDD MERCHER EBRILL 29 – DYDD SADWRN MAI 2il. 12yh-12yb.

AR AGOR I ARTISTIAID A HELPWYR O DYDD LLUN EBRILL 27, I WNEUD Y LLE YN BAROD.

Rydym yn eich gwahodd i ddod ac i fod yn rhan o Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd. Wedi ei leoli mewn adeilad a fyddai fel arall yn wag gyda’n gilydd gallwn greu gofod arbrofol, radical, cymdeithasol, creadigol, rhydd a diogel.

Gan ddefnyddio tactegau diwylliant Gwna Fe Dy Hun, mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn creu gofod ar gyfer celf a mynegiant y tu allan i’r byd celf sefydledig. Bydd y digwyddiad hwn heb ei guradu a bydd yn rhoi lle i alluogi pobl i greu a chwarae gyda syniadau newydd, yn annibynnol neu fel gweithdai grŵp.

Mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn mynd i’r afael â’r angen am ofod rhydd nad ydynt yn cael eu llywodraethu gan fuddiannau masnachol neu safonau sefydliadol, gan greu gofod hylif sy’n trawsffurfio mewn ffyrdd annisgwyl drwy gydol y digwyddiad wrth i ymatebion newydd gael eu hychwanegu at y gymysgedd. Disgwyliwch y digwyddiad i fod ychydig ar hap, yn llawn o gyfosodiadau, ac yn gyfle i greu perthnasau cydweithredol newydd.

Er mwyn cynnal ein hannibyniaeth nid ydym yn chwilio am gyllid cyhoeddus nac nawdd masnachol. Mae mynediad i’r holl ddigwyddiadau am ddim. Mae arddangos gwaith yn y digwyddiad am ddim. Heb unrhyw feini prawf dethol, dim sensoriaeth, a modd o drefnu nad yw’n hierarchaidd mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn labordy ar gyfer arbrofi creadigol a chymdeithasol. Mae’n amgylchedd agored ar gyfer trafodaeth a phrofi syniadau, sy’n herio’r syniad o gynulleidfa oddefol gan ganiatáu unrhyw un i gymryd rhan.

Ar agor a hanner dydd ymlaen. Prydau poeth am ddim o 6:30yh. DJ’s, trafodaethau, gweithdau, perfformiadau, celf a mwy.

BYDD Y GOFOD YNA I CHI EI DDEFNYDDIO.

MAE ARNOM ANGEN: POBL. SYNIADAU. ARTISTIAID. GWAITH CELF. LLUNIAU. CELF STRYD. GOSODIADAU. GWEITHDAI. PERFFORMWYR. CERDDORION. DJs. TRAFODAETHAU. RHANNU SGILIAU. BEIRDD. DAWNSWYR. COGYDDION.

Lleoliad/Cymerwch rhan: Tecstiwch 07541 729593 neu e-bost taacardiff@riseup.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: